Some random bits present in interview in Adressa

Home Forums General Some random bits present in interview in Adressa

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #11187

  (english version below)

  Superreservene inntar Marinen

  Motorpsyhco er i fort & gæli-humør. Vipps har de et nytt album ute, vipps blir det bestemt at de skal spille på Pstereofestivalen.

  foto

  Hans Magnus Ryan, Tomas Järmyr og Bent Sæther er dobbelt aktuelle på hjemmebane denne helgen.

  Fredag gir Motorpsycho ut albumet «Ancient Astronauts», lørdag spiller de som nest siste artist på Pstereofestivalen.

  Trioen Tomas Järmyr, Hans Magnus Ryan og Bent Sæther er i supert humør når vi møter dem på Lademoen tidlig i uka.

  foto

  Tetter hull i trøndersk og norsk musikkhistorie

  Stemningen er hektisk, for trommis Tomas er på vei ut døra for å dra til Bristol (ikke konditoriet, men byen) der han skal spille på ArcTanGent-festivalen fredag sammen med Årabrot. Han rekker akkurat å komme tilbake til Trondheim lørdag kveld.

  Dans på Rosendal

  Albumet «Ancient Astronauts» har utgangspunkt i danseforestillingen «Sacrifice» av og med Hooman Sharifi, der Motorpsycho spilte på scenen på alle forestillingene og laget den delen av musikken som ikke var«Vårofret».

  foto

  SE OPP! Lydige er de også, Hans Magnus Ryan, Tomas Järmyr og Bent Sæther. De hører på fotografens rare instruksjoner. Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen.

  Etter en rekke forestillinger blant annet på Rosendal teater og Dansens hus i Oslo i fjor høst, var bandet også innom Kjartan Kristiansens Amper tone, der de spilte inn live in studio på 4–5 dager.

  Blir fort en plate av sånt

  Helge Steen var produsent, og han liker Motorpsycho basic, der gitar, bass, trommer kommer klart frem. Så er det lagt på noe vokal og keyboard i ettertid. De to lengste kuttene kommer fra forestillingen, en kjapp instrumental er improvisert frem i studio av Tomas og Helge, mens åpningskuttet er hva man kalle en klassisk Motorpscyho-hardrocklåt.

  – Det blir fort en plate av sånt, slår Bent fast.

  – «Chariot Of The Sun», den instrumenale avslutningslåten på over 22 minutter, har undertittel «Theme From An Imagined Movie»?

  Også filmmusikk

  – Det er noe annet vi satte i gang under pandemien, et filmprosjektet sammen med De utvalgte. Vi har ikke landet prosjektet helt ennå, men vi bruker de samme låtene som i danseforestillingen der, forklarer Bent.

  – Og disse nye låtene blir også utgangspunkt for konserten lørdag?

  – Vi skal urfremføre bestilingsverk

  – Nei, vi skal ikke spille noe av dette på konserten. Nei, dette er vi ferdige med for lenge siden. Konserten vil i sin helhet bestå av av et helt nytt bestillingsverk, sier Bent Sæther gravalvorlig. Men alvoret gir seg fort. Bandet er i tullehumør, og spiller selvironisk på bandmyter om Motorpyscho.

  foto

  I godt lune: Bent Sæther (til venstre) slår av en spøk. Hans Magnus Ryan humrer godt, mens Tomas Järmyr er mer tilbakelent. Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen.

  – Det blir en fin blanding av det noe nytt fra albumet og gamle ting. Men vi kommer jo ikke til å si hva vi skal spille på forhånd, sier Bent.

  – Tette øvinger i forkant?

  – Vi har absolutt øvd denne uka, men vi har nettopp vært på en liten turne i Sveits og Østerrike – og Skien, så denne konserten blir en slags forlengelse av det. Så blir det da også et kjapt festivalsett på en time, fort og gæli, vi overtar slotten Wolmother hadde i oppsettet. Det er ni år siden sist vi var på Pstereo, da vi gjorde hele «Blizzard»-albumet, så det passer godt å komme tilbake til Marinen nå.

  foto

  Enda en Pstereo-artist avlyser

  Det er ikke mer enn en uke siden at Wolfmother måtte avlyse hele sin Europa-turné. At Pstereo klarte å få lokale superreserver inn på svært kort tid vil sannsynligvis regnes som en solid styrke for programmet som helhet av de fleste festivalgjengerne.

  Herlig være tilbake på veien

  Heldigvis rekker Jämyr tilbake i tide til konserten. Men assosiert medlem, gitarist Reine Fiske var forhindet denne kvelden, så Motorpsycho kommer som en trio.

  – Det blir ikke veldig mye spilling i høst, vi gjorde unna den store turneen i vår, med en skikkelig europaturne. Det gjorde godt, det er flere år siden vi opplevde den tilstanden du kommer i når du er ukesvis på veien, med konserter nesten hver dag

  Fortiden er i boks

  En Motorpsycho-begivenhet i høst er utgivelsen av to vinyl-bokser på til sammen ni album. Det er snakk om Voices of Wonder-katalogen på tre album og ymse annet som Rune grammofon etter mange år har overtatt rettighetene til. Bare gjennombruddsalbumet «Demon Box» har vært nyutgitt, nå kommer «Lobotomizer» og «Soothe» også, i tillegg til de to ep-ene som aldri har vært ute på annet en cd, en liveplate fra Blitz, enkelktlåter fra singler og mye annnet snadder, inkludert ikke publiserte illustrasjoner fra bandets faste designer i denne perioden, Kim Hiorthøy. Og lyden og miksen blir selvsagt skjerpet.

  Full spektral herlighet

  – Endelig blir basslyden fra «Lobotomizer» som den egentlig skulle vært, sier Bent.

  – Dette blir full spektral herlighet, utdyper Snah.

  – Vi måtte gjøre noe med dette, det har vært stor interesse. Når det kommer vinyl-bootlegs av gamle plater så tar du hintet. Vi måtte sørge for at dette blir tilgjengelig i ordentlige utgaver, sier Bent Sæther.

  –Google Translate–>

  The super reserves occupy the Navy

  Motorpsychco is in a fast & gäeli mood. They have a new album out, and it has been decided that they will play at Pstereofestivalen.

  photo

  Hans Magnus Ryan, Tomas Järmyr and Bent Sæther are doubly relevant at home this weekend.

  On Friday, Motorpsycho will release the album "Ancient Astronauts", on Saturday they will play as the penultimate artist at Pstereofestivalen.

  The trio Tomas Järmyr, Hans Magnus Ryan and Bent Sæther are in a great mood when we meet them at Lademoen early this week.

  photo

  Closing gaps in Trønder and Norwegian music history

  The atmosphere is hectic, because drummer Tomas is on his way out the door to go to Bristol (not the patisserie, but the city) where he will play at the ArcTanGent festival on Friday together with Årabrot. He just manages to get back to Trondheim on Saturday evening.

  Dance at Rosendal

  The album "Ancient Astronauts" is based on the dance performance "Sacrifice" by and including Hooman Sharifi, where Motorpsycho played on stage at all the performances and made the part of the music that was not "Spring Sacrifice".

  photo

  LOOK UP! They are also obedient, Hans Magnus Ryan, Tomas Järmyr and Bent Sæther. They listen to the photographer's strange instructions. Photo: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen.

  After a number of performances, including at Rosendal teater and Dansens hus in Oslo last autumn, the band also visited Kjartan Kristiansen's Amper tone, where they recorded live in the studio over 4–5 days.

  Will quickly become a record of that

  Helge Steen was the producer, and he likes Motorpsycho basic, where guitar, bass and drums come through clearly. Then some vocals and keyboards are added afterwards. The two longest cuts come from the performance, a quick instrumental is improvised in the studio by Tomas and Helge, while the opening cut is what you might call a classic Motorpscyho hard rock song.

  – It will quickly turn into a record like that, Bent asserts.

  – "Chariot Of The Sun", the 22+ minute instrumental closing track, is subtitled "Theme From An Imagined Movie"?

  Also film music

  – There is something else we started during the pandemic, a film project together with The Chosen. We haven't landed the project yet, but we are using the same songs as in the dance performance there, Bent explains.

  – And these new songs will also be the starting point for the concert on Saturday?

  – We will premiere commissioned works

  – No, we will not play any of this at the concert. No, we finished this a long time ago. The concert will consist entirely of a completely new commissioned piece, says Bent Sæther gravely. But the seriousness quickly subsides. The band is in a joking mood, and plays self-deprecatingly on band myths about Motorpyscho.

  photo

  In a good mood: Bent Sæther (left) cracks a joke. Hans Magnus Ryan chuckles well, while Tomas Järmyr is more laid back. Photo: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen.

  – It will be a nice mix of something new from the album and old stuff. But we're not going to say what we're going to play in advance, says Bent.

  – Busy rehearsals ahead?

  – We have certainly practiced this week, but we have just been on a small tour in Switzerland and Austria – and Skien, so this concert will be a kind of extension of that. Then it will also be a quick one-hour festival set, quick and easy, we take over the castle Wolmother had in the set-up. It's been nine years since we were last at Pstereo, when we did the entire "Blizzard" album, so it's fitting to come back to Marinen now.

  photo

  Another Pstereo artist cancels

  It is not more than a week ago that Wolfmother had to cancel their entire European tour. The fact that Pstereo was able to bring in local super reserves in a very short time will probably be considered a solid strength for the program as a whole by most of the festival goers.

  Great to be back on the road

  Fortunately, Jämyr makes it back in time for the concert. But associate member, guitarist Reine Fiske was prevented this evening, so Motorpsycho comes as a trio.

  – There won't be very much playing this autumn, we did away with the big tour this spring, with a proper European tour. It was good, it's been several years since we experienced the state you get into when you're on the road for weeks, with concerts almost every day

  The past is in a box

  A Motorpsycho event this autumn is the release of two vinyl boxes of a total of nine albums. We are talking about the Voices of Wonder catalog of three albums and various other things that Rune Grammofon has taken over the rights to after many years. Only the breakthrough album "Demon Box" has been newly released, now "Lobotomizer" and "Soothe" are also coming, in addition to the two EPs that have never been out on any other CD, a live record from Blitz, singles from singles and much more trinkets, including unpublished illustrations from the band's permanent designer during this period, Kim Hiorthøy. And the sound and the mix will of course be sharpened.

  Full spectral glory

  – Finally, the bass sound from "Lobotomizer" is what it should have been, says Bent.

  – This will be full spectral glory,

  #40414
  Tomcat
  Participant

   Takk :)

   So no tour in late autumn :|

   Makes Leuven a rare chance to present / catch some new material south of Norway :MPD:

  Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

  …hanging on to the trip you're on since 1994