home

  [media stories: the second ruling]
Motorpsycho tapte ankesaken

Article about MP losing the first appeal case
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian newspaper
ADRESSEAVISEN, 2001-12-13.
Found at the adressa site.


Motorpsycho... feat. Bård in 2001
 
Motorpsycho fikk ikke medhold i ankesaken.
 
Motorpsycho fikk ikke rettslig medhold på spørsmålet om hvem som har rettighetene til innspillinger bandet gjorde i perioden 1991-93.

Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett avsa dom i ankesaken i går.

Saken som Motorpsycho anla mot sitt plateselskap Voices of Wonder (VoW) ble først behandlet av Oslo byrett i 2000. Feiden mellom bandet og VoW hadde da pågått siden 1994.

Retten tok stilling til i alt fem tvistepunkter mellom partene, og av disse fikk Motorpsycho medhold på tre. Motorpsycho tapte imidlertid det aller viktigste spørsmålet.

Stridens kjerne var og er hvem som har eierrettighetene til bandets tre første innspillinger – til evig tid. Motorpsycho betalte selv produksjonskostnadene på disse platene, men Oslo byrett mente at dette ikke var nok til å gi Motorpsycho medhold.

Byretten konkluderte dessuten med at VoW ikke måtte tilbakebetale Motorpsycho produksjonsstøtte på 195 000 som selskapet hadde mottatt fra Norsk Kassettavgiftsfond.

Disse punktene ble anket inn for lagmannsretten, som altså fastholder Oslo byretts avgjørelse og gir plateselskapet medhold.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har støttet sine medlemmer i Motorpsycho under rettsprosessen, og uttrykker både skuffelse og forbløffelse over lagmannsrettens dom. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand uttaler i en pressemelding at retten helt «velger å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler VoW i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne».

Bjerkestrand mener dommen bygger på en avtaleforståelse som betyr at Motorpsycho har overdratt rettighetene til sine innspillinger for lengre tid enn de 50 år vernet etter åndsverkloven gjelder, noe som er en umulighet».

Han hevder videre at lagmannsretten ikke har vurdert de omstendigheter avtalene mellom Motorpsycho og Voices of Wonder ble til under: «I realiteten var det en profesjonell part som dikterte vilkårene», mener forbundslederen, og legger til at dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvende musikere.

MFO vil nå i samråd med sin advokat Erik Nadheim vurdere dommens premisser, før det tas stilling til om den skal ankes.

Klaus J. Sonstad