home

  [media stories: the second ruling]
Voices of Wonder har fortsatt
Motorpsycho-rettigheter

Article about MP losing the first appeal case
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian music e-zine
BALLADE, 2001-12-12.
Found at the ballade site.


Dom i saken mellom Motorpsycho og deres tidligere plateselskap Voices of Wonder har nå falt i Borgating Lagmannsrett. Retten har kommet frem til at Voices of Wonder fortsatt har tidsubegrenset rett til innspillinger gjort av Motorpsycho i perioden 1991- 1993, da bandet var signet til labelen. Dette til tross for at avtaler om bandets eiendomsrett til samtlige mastertaper var inngått mellom partene. Jeg er skuffet over lagmannsrettens konklusjon, men direkte forbløffet over argumentasjonen. Dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvende musikere, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Motorpsychos fagforening som har støttet dem i saken mot Voices of Wonder.

Lagmannsretten har behandlet deler av den dom Oslo byrett avsa i august i fjor, i saken som Motorpsycho hadde anlagt mot plateselskapet. Tidligere har Motorpsycho fått medhold i tre av fem tvistepunkter, og det var de to siste punktene som ble anket inn for Lagmannsretten. Det sentrale spørsmålet i lagmannsretten har vært hvem som har rettighetene til de innspillingen bandet gjorde for Voices of Wonder i perioden 1991-93. Til tross for at bandet i de inngåtte avtalene var nøye med at de selv skulle bekoste innspillingene og ha eiendomsretten til de såkalte mastertapene, har lagmannsretten kommet til at Voices of Wonder gyldig har betinget seg en tidsubegrenset rett til å utnytte innspillingene.

Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har følgende kommentar til dommen:

Jeg er skuffet over lagmannsrettens konklusjon, men direkte forbløffet over argumentasjonen. Retten velger helt å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler Voices of Wonder i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne.

Dommen bygger på en avtaleforståelse som betyr at Motorpsycho har overdratt rettighetene til sine innspillinger for lengre tid enn de 50 år vernet etter åndsverkloven gjelder, noe som er en umulighet, sier forbundsleder Bjerkestrand.

Jeg er overrasket over at lagmannsretten kun har sett hen til avtalenes ordlyd, som om de skulle avgjøre rettigheter og forpliktelser mellom to likeverdige avtaleparter, og ikke vurdert de omstendigheter de ble til under. I realiteten var det en profesjonell part som dikterte vilkårene. Dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvende musikere.

MFO vil nå i samråd med sin advokat Erik Nadheim vurdere dommens premisser, før det tas stilling til en eventuell anke.

Marianne Jemtegård