home

  [media stories: appealing the second ruling]
Motorspycho anker til høyesterett

Article on Motorpsycho appealing the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho lawsuit
taken from the Norwegian music e-zine
BALLADE, 2002-01-07.
Found at the ballade site.


Motorpsycho in 1998
 
Med støtte fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil Motorpsycho anke Borgartings lagmannsretts avgjørelse i tvistesaken mot plateselskapet Voices of Wonder Records (VoW) inn for Høyesterett. Borgating lagmannsrett slo i desember fast at Voices of Wonder, som i mellomtiden har skiftet navn til Voices of Music and Entertainment, fortsatt har rett til innspillinger gjort av Motorpsycho i perioden 1991–1993.

Tvistemålets kjerne er spørsmålet om retten til å utgi en rekke plateinnspillinger som bandet ferdigstilte for egen regning tidlig på 1990-tallet, og som deretter ble utgitt av VoW i medhold av tre såkalte samarbeidsavtaler som musikerne fikk seg forelagt. Lagmannsretten slo i en dom i desember fast at disse avtalene er "tidsubegrenset". Saken var en viderføring av en dom i Oslo byrett i august 2000, som ga Motorpsycho medhold i tre av fem tvistepunkter. Det var de to siste punktene som ifjor ble anket inn for Lagmannsretten.

Dommen fratar musikerne for all tid råderetten over produkter som de etter åndsverkloven har alle rettigheter til, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO. Forbundets arbeidsutvalg har enstemmig vedtatt å støtte anken.

I Oslo byrett ble det fastslått at Motorpsycho eier de rettighetene som tilkommer produsenten, eller plateselskapet om man vil. Lagmannsrettens forståelse av avtalene har dermed ingen forankring hverken i åndsverkloven eller i bransjepraksis. Jeg vil også peke på at det overhodet ikke er samsvar mellom lagmannsrettens resultat og partenes innsats ved tilblivelsen av innspillingene eller i samarbeidet forøvrig. Derimot har vi fått bekreftet at avtalenes utforming var egnet til å lure rettighetshaverne, sier Bjerkestrand.

Red.