home

  [media stories:
   discussion in dagens næringsliv]
Håper på konstruktiv debatt

Trond Brandal's / Eric Nadheim's reply
taken from the Norwegian newspaper
Dagens Næringsliv, 2000-11-01.


Direktør Mats Nilsson i Warner Music Norway fortjener honnør for å ville ta tak i de problemstillingene vi har reist i DN når det gjelder norsk platebransje. Dersom vi i fortsettelsen slipper å bli tillagt meninger vi ikke har gitt uttrykk for, kan denne debatten til og med bli konstruktiv.

Vi kan vanskelig oppfatte Nilsson annerledes enn at det i platebransjen ikke eksisterer noen forbindelse mellom lønns- og arbeidsvilkår, motivasjon, ytelse og produkt. Dette er en interessant teori, fordi den må ha som forutsetning at plateartister er overmennesker.

Vi har slett ikke påstått at Voices of Wonders behandling av Motorpsycho er alminnelig praksis i bransjen. Tvert imot har vi gjennom fire dager i Oslo byrett forsøkt å beskrive en fullstendig atypisk form for samarbeid. Flere sentrale personer i platebransjen avla vitneprov i saken. Retten har i domspremissene lagt til grunn at selskapets handlemåte og de kontrakter som ble benyttet, var i samsvar med bransjepraksis. Derfor er det byrettens dom, snarere enn de undertegnede, som utgjør en trusel mot norsk platebransjes rykte.

Platebransjens fremtredende representanter bør etter vår mening være storsinnede nok til å takke Motorpsycho for at bandet har valgt å anke.

Trond Brandal
Erik Nadheim