home

  [press releases]
Borgarting Lagmannsretts Dom
i Motorpsycho-saken

Press release of the Norsk Musikerforbund (MFO)
concerning the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit,
2001-12-12.


Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i ankesaken mellom bandet Motorpsycho og deres tidligere plateselskap, Voices of Wonder Records (VoW). Lagmannsretten har behandlet deler av den dom Oslo byrett avsa i august i fjor, i saken som Motorpsycho hadde anlagt mot selskapet.

Det var i utgangspunktet fem ulike tvistepunkter, hvorav bandet i byretten fikk medhold i tre. De siste to punktene ble anket inn for lagmannsretten. Det sentrale spørsmålet i lagmannsretten har vært hvem som har rettighetene til de innspillingen bandet gjorde for VoW i perioden 1991-93.

Til tross for at bandet i de inngått avtalene var nøye med at de selv skulle bekoste innspillingene og ha eiendomsretten til de såkalte mastertapene, har lagmannsretten kommet til at plateselskapet gyldig har betinget seg en tidsubegrenset rett til å utnytte innspillingene.

Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Motorpsychos fagforening som har støttet dem i kampen mot VoW, uttaler i en kommentar til dommen:
Jeg er skuffet over lagmannsrettens konklusjon, men direkte forbløffet over argumentasjonen. Han fortsetter: Retten velger helt å se bort fra det vern åndsverkloven gir ulike grupper kunstnere, men løser saken ut fra en bokstavfortolkning av de avtaler VoW i sin tid forlangte at det unge og urutinerte bandet skulle undertegne.

Dommen bygger på en avtaleforståelse som betyr at Motorpsycho har overdratt rettighetene til sine innspillinger for lengre tid enn de 50 år vernet etter åndsverkloven gjelder, noe som er en umulighet,, sier forbundsleder Bjerkestrand. Jeg er overrasket over at lagmannsretten kun har sett hen til avtalenes ordlyd, som om de skulle avgjøre rettigheter og forpliktelser mellom to likeverdige avtaleparter, og ikke vurdert de omstendigheter de ble til under. I realiteten var det en profesjonell part som dikterte vilkårene. Dommen viser at det fortsatt er mye ugjort arbeid for å ivareta interessen til komponister, tekstforfattere og utøvende musikere, avslutter forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

MFO vil nå i samråd med sin advokat Erik Nadheim vurdere dommens premisser, før det tas stilling til om den skal ankes.