home

  [press releases]
  the MFO logo
Pressemelding, 3. januar 2002
Motorpsycho Anker Til Høyesterett

Press release of the Norsk Musikerforbund (MFO)
about Motorpsycho appealing the second ruling
in the VoW vs. Motorpsycho-lawsuit,
2002-01-03.


Med støtte fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil Motorpsycho anke Borgartings lagmannsretts avgjørelse i tvistesaken mot plateselskapet Voices of Wonder Records (VoW) inn for Høyesterett.

Tvistemålets kjerne er spørsmålet om retten til å utgi en rekke plateinnspillinger som bandet ferdigstilte for egen regning tidlig på 1990-tallet, og som deretter ble utgitt av VoW i medhold av tre såkalte samarbeidsavtaler som musikerne fikk seg forelagt. Lagmannsretten slo i en dom i desember fast at disse avtalene er «tidsubegrenset».

Dommen fratar musikerne for all tid råderetten over produkter som de etter åndsverkloven har alle rettigheter til, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i MFO. Forbundets arbeidsutvalg har enstemmig vedtatt å støtte anken.

I Oslo byrett ble det fastslått at Motorpsycho eier de rettighetene som tilkommer produsenten, eller plateselskapet om man vil. Lagmannsrettens forståelse av avtalene har dermed ingen forankring hverken i åndsverkloven eller i bransjepraksis. Jeg vil også peke på at det overhodet ikke er samsvar mellom lagmannsrettens resultat og partenes innsats ved tilblivelsen av innspillingene eller i samarbeidet forøvrig. Derimot har vi fått bekreftet at avtalenes utforming var egnet til å lure rettighetshaverne, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

For ytterligere opplysninger kan MFO v/ forbundssekretær Trond Brandal
kontaktes på telefon 2306 2155 eller 9011 7557.

Advokat Erik Nadheim, som har ført saken i begge rettsinstanser,
kan kontaktes på telefon 482 97 402.